lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

((ลับสุดยอด!)) แนวข้อสอบตำรวจพร้อมเฉลย วุฒิ ม.6

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบตำรวจ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

1.       ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ

          ก.  วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

          ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

          ค.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมามีเสียง

                 ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

          ตอบ  ข.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร                   

2.       มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้

          ก.  ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ข.  ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ค.  ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม

          ง.   ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา

          ตอบ  ค.   ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม     

3.       ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  ผู้ใดกระทำความผิด

          ในคดีอาญาอุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผลอย่างไร

          ก.  การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร

          ข.  ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร

          ค.  โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า

          ง.   ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ

          ตอบ  ง.   ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ       

4.       เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน

                     ก.  60  วัน                                                                  ข.  90  วัน

                     ค.  120  วัน                                                                ง.   กี่วันก็ได้

          ตอบ  ข.   90  วัน

5.       นายเอกจ้างนายโทไปฆ่านายตรี  นายโทฆ่านายตรีตาย  นายเอกต้องรับโทษอย่างไร

          ก.  รับโทษมากกว่านายโท  เพราะเป็นผู้ใช้

          ข.  รับโทษ  1  ใน  3  ของนายโท  เพราะไม่ได้เป็นตัวการ

          ค.  รับโทษเท่ากับนายโท  เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

          ง.   รับโทษน้อยกว่า  นายโท  เพราะเป็นผู้สนับสนุน

          ตอบ  ค.   รับโทษเท่ากับนายโท  เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

6.       เหตุการณ์กรณีใดที่ใช้กฎหมายอาญาบังคับ

          ก.  แดง  ผู้กู้ไม่ชำระเงินให้ดำ  ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้

          ข.  หนึ่ง  ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง  แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถและกระสุนปืนถูกสองตาย

          ค.  เขียวเป็นนายจ้างต้องร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับนายเหลืองลูกจ้างซึ่งขับรถไปในทางที่จ้างชนนายแดงตาย

          ง.   หนึ่ง  ซื้อปูนซีเมนต์จากสอง  50  กระสอบ  แต่สองส่งมอบให้เพียง  30  กระสอบ  หนึ่งจะฟ้องสองให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้

          ตอบ  ข.   หนึ่ง  ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง  แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถ

                            และกระสุนปืนถูกสองตาย

7.       ข้อใดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณเนื้อที่ของนาย  ก.  ซึ่งสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไว้

          ก.  ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

          ข.  กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

          ค.  ต้นข้าวที่ครอบครัวนาย  ก.  ปลูกไว้สำหรับใช้บริโภคในแต่ละปี

          ง.   พลังงานน้ำตกที่นาย  ก.  นำมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้า

                ตอบ  ก.   ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

8.       การที่รัฐออกกฎหมายยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ  เมื่อปี  พ.ศ.2532  แสดงถึงความสำคัญ

          ของกฎหมายในด้านใด

          ก.  เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

          ข.  ช่วยคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในสังคม

          ค.  เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

          ง.   เป็นแนวทางกำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคม

          ตอบ  ก.   เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

9.       การกระทำอะไรดังต่อไปนี้เรียกว่า  เป็นนิติกรรม   

          ก.  มีผู้ทาบทามจะให้ซื้อที่ดิน

          ข.  บริจาคเงินให้แก่ผู้รับบริจาคทาน

          ค.  ได้รับหนังสือเตือนให้นำเงินภาษีไปชำระ  ณ  ที่ว่าการอำเภอ

          ง.   ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

          ตอบ  ง.   ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

10.    เมื่อมีคนเกิดภายในบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งเกิดภายใน  15  วัน  ณ  สถานที่ใดและจะต้องนำ

          หลักฐานอะไรไปด้วย

          ก.  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สูติบัตร

          ข.  สถานีตำรวจใกล้บ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน

          ค.  สำนักทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ที่ว่าการอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน

          ง.   กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

          ตอบ  ค.   สำนักทะเบียนท้องถิ่น  ณ  ที่ว่าการอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน

11.    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด

          ก.  19  กันยายน  2550                                            ข.  24  สิงหาคม  2550

          ค.  1  พฤศจิกายน  2550                                         ง.   11  พฤศจิกายน  2550

          ตอบ  ข.   24  สิงหาคม  2550

12.    ใครเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติครั้งสุดท้าย  ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลง

          พระปรมาภิไธยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ก.  รัฐสภา                                                                  ข.  คณะรัฐมนตรี

          ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                               ง.   รัฐมนตรีประจำกระทรวง

          ตอบ  ก.   รัฐสภา

13.    ในการจัดทำกฎหมาย  จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยในข้อใด

          ก.  ระบอบการปกครอง  วัฒนธรรมทางการเมือง  กษัตริย์  ศีลธรรม

          ข.  พระธรรมศาสตร์  ราชศาสตร์  พระราชกำหนด  บทพระอัยการ

          ค.  ศาสนา  จารีตประเพณี  ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

          ง.   ศีลธรรม  กฎบัตรสหประชาชาติ  ศาสนา  จารีตประเพณี

 

          ตอบ  ค.   ศาสนา  จารีตประเพณี  ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

14.    คำกล่าวที่ว่า ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว หมายความว่าอย่างไร

          ก.  กฎหมายบังคับให้ทุกคนรู้กฎหมาย

          ข.  เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย  จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

          ค.  ถึงไม่รู้กฎหมายก็ไม่เป็นไร  แต่อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน

          ง.   ทุกคนจำเป็นต้องรู้กฎหมาย

          ตอบ  ข.   เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย  จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

15.    ก่อนรัชสมัยรัชกาลที่  5  มีวิธีการไต่สวนผู้ต้องหาด้วยวิธีการใช้อำนาจขู่เข็ญทรมานจำเลย

          อย่างทารุณ  เรียกวิธีนี้ว่า

          ก.  ขนบธรรมเนียม                                                  ข.  ลัทธิประเพณี

          ค.  จารีตประเพณี                                                      ง.   ธรรมเนียมประเพณี

          ตอบ  ค.   จารีตประเพณี

16.    ข้อใดเรียงลำดับฐานะของกฎหมายได้ถูกต้อง

          ก.  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนด  พระราชกฤษฎีกา

          ข.  รัฐธรรมนูญ  พระราชกำหนด  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา

          ค.  พระราชบัญญัติ  รัฐธรรมนูญ  พระราชกฤษฎีกา  พระราชกำหนด

          ง.   พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนด  พระราชกฤษฎีกา  รัฐธรรมนูญ

          ตอบ  ก.   รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกำหนด  พระราชกฤษฎีกา

17.    การแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานซึ่งตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษา

          ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อที่จะทราบลายละเอียดแห่งความผิด  หมายถึง

          ก.  การสอบสวนคดีอาญา                                       ข.  การสืบสวนคดีอาญา

          ค.  การหาพยานหลักฐาน                                       ง.   การแสวงหาข้อเท็จจริง

          ตอบ  ข.   การสืบสวนคดีอาญา

18.    กฎหมายกับศาสนา  มีความแตกต่างกันในลักษณะใด

          ก.  กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้  ศาสนาต้องยึดมั่นในคำสอน

          ข.  กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  ศาสนาไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

          ค.  กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์  ศาสนาเป็นคำสอน

          ง.   กฎหมายมีบทลงโทษ  ศาสนาไม่มีบทลงโทษ

          ตอบ  ค.   กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์  ศาสนาเป็นคำสอน

19.    การแบ่งแยกประเภทของกฎหมายตามลักษณะแห่งการใช้  แบ่งออกเป็น

          ก.  กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง                    ข.  กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

          ค.  กฎหมายภายในและกฎหมายภายนอก          ง.   กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

          ตอบ  ง.   กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

20.    ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่มีสาเหตุเกิดจากคุณภาพของประชาชน  หมายถึงข้อใด

          ก.  ขาดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมสร้างกฎหมาย   

          ข.  ขาดความรักในผลประโยชน์ส่วนรวม

          ค.  ไม่ทราบเนื้อหาสาระของกฎหมาย

          ง.   ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ

          ตอบ  ข.   ขาดความรักในผลประโยชน์ส่วนรวม

21.    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญา  จัดเป็นกฎหมายประเภทใด

          ก.  กำหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของบุคคล

          ข.  กำหนดวิธีการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติ

          ค.  กฎหมายมหาชน

          ง.   กฎหมายตามแบบพิธี

          ตอบ  ก.   กำหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของบุคคล

22.    ประเทศในกลุ่มใดเป็นรัฐรูปแบบเดียวกัน

          ก.  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวียต

          ข.  ไทย  ญี่ปุ่น  พม่า

          ค.  ออสเตรเลีย  แคนาดา  สวิตเซอร์แลนด์

          ง.   ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  สิงคโปร์

 

          ตอบ  ค.   ออสเตรเลีย  แคนาดา  สวิตเซอร์แลนด์

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

 แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

 

1. วัฒนธรรมย่อยในสถาบันเศรษฐกิจของสังคมไทยเกิดจากอะไร

              ก.  สถานที่ประกอบอาชีพ                              ค.  ค่านิยมในแต่ละอาชีพ

              ข.  ระบบค่าตอบแทน                                       ง.  เครื่องหมายการค้า

ตอบ       ค.  ค่านิยมในแต่ละอาชีพ

                -  วัฒนธรรมย่อยในแต่ละสถาบันเศรษฐกิจเกิดจากค่านิยมในแต่ละอาชีพ  เช่น  หมอ

ครูต้องมีจรรยาบรรณเกษตรกรต้องช่วยเหลือกัน  (เก็บเกี่ยวผลผลิต)

2.  ข้อใดเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของสถาบัน

ก.สัญลักษณ์  รูปแบบ  วิธีปฏิบัติ  ค่านิยม      

ข.จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  ความเชื่อ ค่านิยม

ค.จุดมุ่งหมาย  วิธีปฏิบัติ  ความเชื่อ  ค่านิยม      

ง.รูปแบบ  สัญลักษณ์ ความเชื่อ  วิธีปฏิบัติ

ตอบ       ข.  จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  ความเชื่อ ค่านิยม

3.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสังคมไทย

               ก.  เป็นสังคมเกษตรกรรม                                ค.  เป็นสังคมเมือง

               ข.  เป็นสังคมเจ้าขุนมูลนาย                            ง.  เป็นสังคมพุทธศาสนา

ตอบ       ค.  เป็นสังคมเมือง             

-  สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  คนส่วนมากเป็นเกษตรกร                             

-  สังคมไทยเป็นสังคมศาสนาพุทธ  คนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

-  สังคมไทยเป็นสังคมเจ้าขุนมูลนาย  คนส่วนมากยังคงได้รับอิทธิพลจากระบบอุปถัมภ์ (ระบบ  

   เจ้านาย ลูกน้อง , ลูกพี่ ลูกน้อง)

              -  สังคมไทยไม่ใช่สังคมเมืองเพราะมีคนเพียงร้อยละ20 ที่อาศัยในเขตเมือง

4.  วัฒนธรรมใด ไม่ถูกต้อง

ก.  วัฒนธรรมเป็นสมบัติเฉพาะของคนชั่วรุ่นหนึ่ง   

ข.  วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งคุณและโทษ

ค.  วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับตัวของมนุษย์

ง.  วัฒนธรรมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะหมดไป

ตอบ       ก.  วัฒนธรรมเป็นสมบัติเฉพาะของคนชั่วรุ่นหนึ่ง

              -  วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม  ไม่ใช่เป็นเพียงสมบัติเฉพาะของคนชั่วรุ่นหนึ่งเท่านั้น

              ข้อ  ก  จึงไม่ถูกต้อง

5.  ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ก.  สตรีไทยมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น

ข.  เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้ขยาย การศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลได้

ค.  สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในทุกชุมชนได้รับการส่งเสริมมากขึ้น

ง.  ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในชุมชนเมืองมีน้อยลง

ตอบ       ก.  สตรีไทยมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น      

                -  ข้อ  ข, , ง  นับเป็นการ  เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของสังคม

                -  ข้อ  ก.  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  คือ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสังคม

              (สถานภาพ, บทบาท) ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม)

6.  ข้อความใดถูกต้อง

ก.  มนุษย์มีสัญชาตญาณในการสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย

ข.  คำว่า  วัฒนธรรมและสังคม  มีความหมายเกือบไม่แตกต่างกัน

ค.  การตอบสนองความต้องการของมนุษย์แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสังคม

ง.  มนุษย์ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

ตอบ       ค.  การตอบสนองความต้องการของมนุษย์แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสังคม

              ข้อ  ก.  ผิด  เพราะการที่มนุษย์สร้างบ้านเป็นไปเพราะการเรียนรู้  ไม่ใช่  เป็นไปตามสัญชาตญาณ

              ข้อ  ข.  ผิด  เพราะ  วัฒนธรรมกับสังคมมีความหมายแตกต่างกัน

              -  สังคม  หมายถึง  กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน

                -  วัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีชีวิตของสังคม

ข้อ  4  ผิด  เพราะ  มนุษย์ไม่ได้ติดต่อกันด้วยพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเท่านั้นแต่มีการติดต่อกันด้วยพฤติกรรมที่เป็นลักษณะที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติต่อกันด้วย

7.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับจารีต

              ก.  นรา  ทำทุกอย่างตามแบบแผนของสังคม

              ข.  นริศ  เชื่อในหลัก  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว “  ตลอด

              ค.  นรินทร์  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายเสมอ

ง.  นเรศต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังจากตักบาตรพระแล้ว

ตอบ       ง.  นเรศต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังจากตักบาตรพระแล้ว             

                            -  จารีตเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความดี ความชั่ว

                ข้อ  ก.  จารีตเป็นแบบแผนหนึ่งของสังคม  จึงเกี่ยวข้องกับข้อ  ก.

                ข้อ  ข.  กฎแห่งกรรม 

                ข้อ  ค.  ความเมตตากรุณาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดี ความชั่ว  จึงเกี่ยวกับจารีต

              ข้อ  ง.  การกรวดน้ำเป็นเรื่องของวิถีชาวบ้าน  ไม่ใช่จารีต

8. ปัญหาสังคมไทยโดยรวมจะส่งผลกระทบถึงข้อใดมากที่สุด

ก.  คุณภาพของเยาวชนทางร่างกายและจิตใจ

ข.  คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ

ค.  คุณภาพของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ง.  คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะในวัยแรงงาน

 

ตอบ       ง.  คุณภาพของประชากรโดยเฉพาะในวัยแรงงาน

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

นายสิบตำรวจสอบวิชาอะไรบ้าง ???

1. ความสามารถทั่วไป

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูล หรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม

– การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

– การคิดเชิงจํานวน ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคํานวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย

ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่

– ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ

– การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม

– การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ

– การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ภาษาอังกฤษ

– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

– คําศัพท์ (Vocabulary)

– โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)

– หลักไวยากรณ์ (Grammar)

– และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายบ้านเมืองต่างๆ

6. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ

7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด(Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล(Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Powerpoint) น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ facebook twitter G+ เป็นต้น

ถาม : สายปราบปรามกับสายอำยวยการข้อสอบตำรวจเหมือนกันไหม?

ตอบ : สายปราบปราม สอบวิชาที่ 1-6 รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

ตอบ : สายอำนวยการ สอบวิชาที่ 1-4 และวิชาที่ 7 รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เช่นกัน

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

คำถามยอดฮิตในการสอบสัมภาษณ์

1. แนะนำตัว (คำถามแรกที่ต้องเจอ ตอบให้ชัดเจน หนักแน่น ทุกคำตอบที่ตอบต้องลงท้ายด้วย "ครับ" เสมอ)

2. ทำไมถึงอยากเป็นตำรวจ?

3. รู้หรือเปล่าว่าตำรวจทำหน้าที่อะไรบ้าง?

4. คนเกลี่ยดตำรวจมาก แล้วทำไมคุณถึงอยากเป็นตำรวจอีก?

5. หากพ่อ แม่ พี่น้องของคุณ ค้ายาเสพติด คุณจะต้องเป็นคนไปจับ คุณจะทำอย่างไร (จับหรือไม่จับ เพราะอะไร) ?

6. เป็นตำรวจต้องยิงผู้ร้าย หากผุ้ร้ายถูกยิงตาย มันเป็นบาบ คุณคิดว่าอย่างไร ?

7. มาเรียนที่นี้มีเงินเดือนแค่ 1,360 บาท คุณจะได้รับใน 1 ปี จะพอกินหรือเปล่า แล้วจะทำยังไงหากต้องมีภาระที่บ้าน ?

8. ผบ.ตร. คนปัจจุบันชื่ออะไร?

9. ใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

10. มีคำถามอะไรจะถามหรือเปล่า ?

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-5 จากทั้งหมด 5 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

รับปลูกย้ายต้นไม้ใหญ่ [1]
ขายต้นไม้สวยกรุงเทพ [0]
รับจัดสวนภาคกลาง [0]
รับจัดสวนเขตปริมณฑล [0]

สินค้าใหม่

99.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม98,054 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด72,355 ครั้ง
เปิดร้าน11 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายต้นไม้ล้อมสวย
ขายต้นไม้ล้อมสวย
ขายไม้ใหญ่ ราคาถูก แหล่งรวมไม้ใหญ่ รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด และรับล้อมไม้ ตัดไม้ ขนาดใหญ่ทุกชนิด รับงานทั่วไป บ้านพักอาศัย หมู่บ้าน โครงการ ห้างร้าน บริษัท คอนโด ติดต่อ โทร 086-6387787 Line : thenatty99
เบอร์โทร : 0942945584
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก