lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

จัดไปเลยหนักๆ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ  นโยบาย คสช.

***************

 

1.             ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ   คสช.

ก.      ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ                         

ข.      ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ค.      ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

เจตนารมณ์ ของ คสช. : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อำนาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

2.             คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด

ก.      10   กันยายน  2557                                           ค. 12   กันยายน  2557

ข.      11   กันยายน  2557                                           ง. 13   กันยายน  2557

ตอบ   ค. 12   กันยายน  2557

 

 

 

 

3.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้านอะไรบ้าง

ก.       11  ด้าน                                                                 ค. 10  ด้าน

ข.       15  ด้าน                                                                 ง. 14  ด้าน

ตอบ   ก. 11  ด้าน

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

4.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกคืออะไร

ก.      การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ข.      การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ค.      การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

ง.      การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

5.             นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็นกี่ระยะ

ก.       2  ระยะ                                                                 ค. 4  ระยะ

ข.       3  ระยะ                                                                 ง. ระยะเดียว

ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่

ระยะเร่งด่วน     -  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้

ระยะกลาง  - ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ 

ระยะยาว  - ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่ 

6.             ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ข้อ

ก.       5  ข้อ                                                                      ค. 12  ข้อ

ข.       10  ข้อ                                                                   ง. 15  ข้อ

ตอบ  ค. 12  ข้อ     ได้แก่

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

7.             ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.  ข้อแรก ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ คืออะไร

ก.      กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ข.      มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ค.      มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ง.       ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

 

ตอบ   ข. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี

****************

 

1.             ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทง

ก.ประเพณีไหลเรือไฟ                                                       ข. ประเพณียี่เป็ง

ค.ประเพณีงานปอยหลวง                                                 ง. ประเพณีลอยกะทง

เฉลย   ค.

 1. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      นครพนม                                                                      ข. แม่ฮ่องสอน

ค.เชียงใหม่                                                                           ง. เพชรบูรณ์

เฉลย    ข.

 1. ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      ชัยนาท                                                                          ข. ตราด

ค.สมุทรปราการ                                                                  ง. ชลบุรี

เฉลย   ง.

 1. ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของภาคใด

ก.      ภาคใต้                                                                            ข. ภาคเหนือ

ค.ภาคกลาง                                                                           ง. ภาคอีสาน

เฉลย   ก.

5.             ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดใด

ก.      เชียงใหม่                                                                       ข. ตราด

ค.เพชรบูรณ์                                                                         ง.เลย

เฉลย   ค.

 1. ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นของภาคใด

ก.      ภาคเหนือ                                                                      ข. ภาคกลาง

ค.ภาคใต้                                                                                ง. ภาคอีสาน

เฉลย   ง.

 

 

 

7.             ประเพณีบูชาอินทขีลเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดใด

ก.       เชียงใหม่                                                                       ข. เชียงราย

ค.แม่ฮ่องสอน                                                                      ง.ตราด

เฉลย    ก.

 1. คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึงอะไร

ก.      ผูกญาติ                                                                          ข. ผูกมิตรสหาย

ค.   ผูกพันธ์                                                                         ง. ผูกมิตรภาพ

เฉลย   ง.

 1. ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของภาคใด

ก.      ภาคกลาง                                                                       ข. ภาคเหนือ

ค.ภาคอีสาน                                                                         ง.ภาคใต้

เฉลย   ข.

 1. ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดใด

ก.      เชียงใหม่                                                                       ข. เชียงราย

ค.   ลำปาง                                                                            ง. ลำพูน

เฉลย   ค.

11.      ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคอีสาน

ก.      ประเพณีแห่ผีตาโขน                                                  ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ

ค.   ประเพณีไหลเรือไฟ                                                   ง. ประเพณีงานปอยหลวง

เฉลย  ง.

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคใต้

ก.ประเพณีการแห่นก                                                        ข. ประเพณีการแข่งโพน

ค.ประเพณีวิ่งควาย                                                              ง. ประเพณีกินผัก

เฉลย   ค.

13.      ประเพณีการแข่งโพนเป็นของจังหวัดใด

ก. นราธิวาส                                                                         ข. ชลบุรี

ค.  พัทลุง                                                                              ง. พังงา

เฉลย  ค.

 

 

 

14.      ประเพณีการแห่นกจัดขึ้นที่จังหวัดใด

ก.      สงขลา                                                                        ข. นราธิวาส

ค.  นครพนม                                                                    ง. เพชรบูรณ์

เฉลย   ข.

15.      ประเพณีการแห่นกจัดขึ้นเพื่ออะไร

ก.      เพื่อความสนุกสนาน                                               ข. เพื่อความรัก ความสามัคคี

ค.   เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง                              ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย  ง.

16.      ประเพณีกินผักเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทยเชื้อสายใด

ก.      ลาว                                                                              ข. ญวน

ค.  เวียดนาม                                                                     ง. จีน

เฉลย  ง.

17.      ประเพณีลากพระของภาคใต้จัดขึ้นในวันสำคัญใด

ก.      วันลอยกระทง                                                           ข. วันเข้าพรรษา

  ค.   วันสงกรานต์                                                             ง. วันออกพรรษา

เฉลย   ง.

18.      ประเพณีกำฟ้าจัดขึ้นที่จังหวัดใด

ก.       สระบุรี                                                                           ข. ชลบุรี

ค.    นครนายก                                                                    ง. นครสวรรค์

เฉลย   ก.

19.      คำว่า   กำฟ้า  หมายถึงข้อใด

ก.       การขอบคุณฟ้า                                                             ข. การนับถือฟ้า

ค.    การขอขมาฟ้า                                                             ง. การขอพรฟ้า

เฉลย   ข.

20.      ประเพณีสู่ขวัญข้าวจัดที่จังหวัดใด

ก.       สมุทรปราการ                                                              ข. สระบุรี

ค.นครนายก                                                                         ง. ตราด

 

เฉลย   ค.

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกบ่อยๆ

(ใช้สอบครู สพม. สพฐ.อบจ.กทม.)

    

    

 1. ความรอบรู้

    1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน  (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)

    1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)

 

    1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  

        ข้อสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

     1.4.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / พ.ศ. 2545 / พ.ศ.2553  

          1.4.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 / พ.ศ.2553 (อันนี้ไม่ค่อยออก)

          1.4.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

          1.4.4 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547/พ.ศ.2551/พ.ศ.2553           

           1.4.5 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

           1.4.6 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.25541

           1.4.7 กฏหมาย การบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ  

                  - ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2548

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 

                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัิติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

-      พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

 2. ความสามารถทั่วไป

     2.1 ด้านตัวเลข  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

     2.2 ด้านภาษาไทย  (ทอสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ การสรุปตีความ ขยายความ เรียงความ สะกดคำ แต่งประโยค   คำศัพท์) 

     2.3 ด้านเหตุผล  มีเกี่ยวกับรูปภาพด้วย   อุปมาอุปมัย

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ

3.1 วินัยและการรักษาวินัย

     3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

     3.3 มาตฐานวิชาชีพครู

     3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู

     3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

 

 

ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

 

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

    1.1 หลักสูตรการเรียนการสอน   

    1.2 การจัดการเรียนรู้ 

    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

    1.4 การพัฒนาผู้เรียน

    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

    1.6 การวิจัยทางการศึกษา

    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (  ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)  

 

 

 1. รวมแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

ความรอบรู้

1.             เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องรออีกกี่ปี จึงจะขอใหม่ได้

1.   2  ปี                                                                                        2. 5   ปี

3.    ไม่เกิน  5  ปี                                                                         4.  3   ปี

ตอบ  ปี

2.             ข้อใดจับคู่เหตุการณ์ภัยพิบัติภัยไม่ถูกต้อง

1. พายุนาร์กีส - พม่า                                                                2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3. พายุไต้ฝุ่น  - ไต้หวัน                                                            4. พายุมูจีแก   -  เวียดนาม

ตอบ   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย 

3.             เพราะเหตุใดการแถลงข่าวระเบิดราชประสงค์ และสาธรจึงต้องมีการรายงานข่าว ทั้ง ภาษาไทย จีน อังกฤษ

1.  สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ                                                                                      

2.  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

3.  เพื่อรายงานสถาณการณ์ให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย                                                

4. เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

ตอบ  4.เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล 

4.             กรณีเหตุการณ์เหยียบกันตาย 700 กว่าคนเกิดขึ้นที่ใด    

1.  เมืองเซินเจิ้น   จีน                                                               2. เมืองนิวเดลี    อินเดีย

3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย                                                4.เมือง

ตอบ  3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย 

5.             ประเทศใดในอาเซียนที่เข้าร่วมกลุ่ม G20

1.    อินโดนีเซีย  ไทย                                                               2. ไทย   พม่า

3.    ลาว   อินโดนิเซีย                                                                4. มาเลเซีย   สิงคโปร์

ตอบ  1. อินโดนีเซีย   ไทย 

6.             ใคร สามารถทำการสอนโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพได้

1. ผู้บริหารการศึกษา                                                                 2. ครู

3.ผู้บริหารสถานศึกษา                                                               4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ตอบ   4.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

7.             การเลี้ยงควายไทย เป็นภูมิปัญญาแบบใด

1.   วรรณกรรมพื้นบ้าน                                                           

2.   กีฬาภูมิปัญญาไทย

3.    ศิลปะการแสดง                                                                                  

4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)

ตอบ   4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)


1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-3 จากทั้งหมด 3 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

รับปลูกย้ายต้นไม้ใหญ่ [1]
ขายต้นไม้สวยกรุงเทพ [0]
รับจัดสวนภาคกลาง [0]
รับจัดสวนเขตปริมณฑล [0]

สินค้าใหม่

99.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม98,220 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด72,479 ครั้ง
เปิดร้าน11 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายต้นไม้ล้อมสวย
ขายต้นไม้ล้อมสวย
ขายไม้ใหญ่ ราคาถูก แหล่งรวมไม้ใหญ่ รับปลูกไม้ล้อม ทุกชนิด ทุกขนาด และรับล้อมไม้ ตัดไม้ ขนาดใหญ่ทุกชนิด รับงานทั่วไป บ้านพักอาศัย หมู่บ้าน โครงการ ห้างร้าน บริษัท คอนโด ติดต่อ โทร 086-6387787 Line : thenatty99
เบอร์โทร : 0942945584
อีเมล :
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก